Sol·licitud d'inscripció per a afiliats i simpatitzants

Emplena el següent formulari o descarrega't el full d'afiliació. Només els camps marcats amb un (*) són obligatoris.

Dades personals

Desig pertànyer al comitè local de:

Estic avalat per

Àmbit temàtic del teu interès

Tipus d'adhesió

Autoritzo a El Pi-Proposta per les Illes Balears la domiciliació d'una quota anual de:

I vull fraccionar el pagament

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’EL PI- PROPOSTA PER ELS ILLES BALEARS amb CIF nº G57787202 i domicili social situat a PLAÇA PORTA PINTADA 6 1r Esq. 07002, PALMA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de gestionar les condicions de ser afiliat a la nostra entitat. En compliment amb la normativa vigent, EL PI- PROPOSTA PER ELS ILLES BALEARS informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.

Així mateix, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’EL PI- PROPOSTA PER ELS ILLES BALEARS, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

EL PI-PROPOSTA PER ELS ILLES BALEARS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que EL PI-PROPOSTA PER ELS ILLES BALEARS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic a masuredam@gmail.com. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les seves imatges, captades mitjançant fotografies o vídeos realitzats per la nostra entitat, per publicar-les a la nostra pàgina web o bé a perfils de xarxes socials.

Finalment EL PI-PROPOSTA PER ELS ILLES BALEARS comunica que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per als tractaments esmentats amb anterioritat.

 

Documents adjunts:

Full d'inscripció (PDF)

 

Tanca