APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PER A L'EXONERACIÓ O REDUCCIÓ DEL CÀNON I L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LES CONCESSIONS I AUTORITZACIONS DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE ESTATAL

APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PER A L'EXONERACIÓ O REDUCCIÓ DEL CÀNON I L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LES CONCESSIONS I AUTORITZACIONS DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE ESTATAL

APROVADA UNA INICIATIVA D’EL PI PER A L’EXONERACIÓ O REDUCCIÓ DEL CÀNON I L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LES CONCESSIONS I AUTORITZACIONS DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE ESTATAL

  • La Proposició No de Llei d’El Pi demanda, també, la modificació de les condicions de les concessions i autoritzacions vigents per permetre als ajuntaments no explotar enguany aquelles activitats autoritzades

20 de maig de 2020

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que insta el Govern de l'Estat a establir, a través dels instruments jurídics que correspongui, l'exoneració o la reducció dels cànons a cobrar per les concessions i autoritzacions vigents durant l'any 2020 per a l'ocupació de béns de domini públic marítim-terrestre. Així mateix, la iniciativa de la formació reivindica l'ampliació per un any d'aquestes concessions i autoritzacions.

La situació de caiguda dràstica de visitants i de crisi socioeconòmica provocada per la COVID-19 coincideix amb la vigència de moltes concessions i autoritzacions atorgades per l'Administració General de l'Estat per ocupar béns de domini públic, especialment, per a l'explotació dels serveis de temporada de les diferents platges de les Illes Balears. De fet, molts dels serveis ja autoritzats s'han hagut de suspendre; ja que estan dins de les activitats que aturava la declaració de l'estat d'alarma. Alguns procediments per a la seva adjudicació també han quedat suspesos.

Segons el secretari general i diputat d'El Pi, Josep Melià, «alguns d'aquests serveis han estat adjudicats amb uns càlculs d'usuaris de les platges i d'ingressos que esdevenen totalment irreals en les actuals circumstàncies i que, segurament, generaran conflictivitat en relació amb el compliment i les condicions d'aquests contractes».

En aquest sentit, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial ha acceptat reclamar al Govern de l'Estat la modificació de les condicions de les concessions i autoritzacions actuals per a l'ocupació de béns de domini públic marítim-terrestre per permetre als ajuntaments no explotar, en la temporada 2020, aquelles activitats autoritzades per raons justificades de caràcter econòmic, ambiental o sanitari.

Tanca