EL NOU PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA SE SOTMETRÀ A APROVACIÓ INICIAL EN EL PLENARI EXTRAORDINARI DE DILLUNS DIA 27

EL NOU PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA SE SOTMETRÀ A APROVACIÓ INICIAL EN EL PLENARI EXTRAORDINARI DE DILLUNS DIA 27

EL NOU PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA SE SOTMETRÀ A APROVACIÓ INICIAL EN EL PLENARI EXTRAORDINARI DE DILLUNS DIA 27

El nou document s’exposarà públicament i s’explicarà als ciutadans.

23 de juny de 2016

La comissió informativa d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manacor ha acordat elevar al Ple l’aprovació inicial del nou Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Manacor. Els cinc regidors representants de l’equip de govern hi han votat a favor i els quatre representants de l’oposició s’han abstingut. D’aquesta manera dilluns que ve, dia 27 de juny, es preveu que el nou document que guiarà el plantejament urbanístic al municipi de Manacor s’aprovi inicialment.

Cal recordar que el Pla General que se sotmetrà a aprovació del ple dilluns que ve ja s’ha sotmès a processos de participació ciutadana “que intensificarem després de l’aprovació inicial amb reunions obertes amb els ciutadans per donar a conèixer que suposarà la nova normativa per als veïns i veïnes del municipi”, explica la regidora d’Urbanisme, Isabel Febrer.

Des del departament d’Urbanisme han destacat que “el nou document proposa actuacions sostenibles en termes ambientals i econòmics” . I és que el nou PGOU “redueix la superfície urbanitzable que es preveia a les Normes Subsidiàries, el creixement poblacional s’ajusta a la realitat actual i s’adapta als recursos naturals i energètics de què disposam”, expliquen els tècnics responsables del document. A més, “s’apropen les zones verdes al nucli de població actual”, “s’inclouen cinquanta elements més en el catàleg de patrimoni històric” i “es regula la instal·lació de sistemes d’obtenció d’energies renovables en sòl rústic d’acord amb el valor ambiental de cada terreny”, exposaren les mateixes fonts.

En termes econòmics “el document és sostenible perquè s’ajusten els espais lliures públics a la població prevista adscrivint-los sempre que ha estat possible a noves urbanitzacions”, expliquen els tècnics redactors del nou Pla General. Això significa que en la majoria de casos seran els propietaris dels terrenys en què es puguin desenvolupar noves urbanitzacions els que hauran d’aportar les zones verdes previstes.

Antecedents

Actualment Manacor disposa de dos instruments de plantejament urbanístic generals. Un d’ells són les NNSS de Manacor aprovades definitivament el 14 de maig de 1980, que exclouen de l’ordenament Cales de Mallorca, i que fins a dia d’avui han patit fins a 36 modificacions. L’altre instrument és el plantejament de l’any 1965 que, tal com preveuen les normes del 1980, només afecta el Centre d’Interès Turístic de Cales de Mallorca.

El Ple de l’Ajuntament de Manacor dia 29 de setembre de 2014 va acordar iniciar la revisió del plantejament de tot el teme municipal i suspendre durant un any els processos d’expropiació vinculats a les Normes Subsidiàries del 1980.

A partir del 5 de gener de 2015 es pogué consultar un primer avançament del Pla General i s’obrí un període de 20 dies hàbils perquè els públic pogués examinar i presentar al·legacions al document que enumerava les estratègies i les principals actuacions previstes en el Pla General de Manacor. Alguns mesos més tard s’aprovà l’Avançament del Pla General i aquest document tornà estar a disposició dels veïns durant un mes perquè hi poguessin fer aportacions.

Ara es presenta a aprovació inicial el document de Pla General de Manacor, subscrit per l’arquitecta municipal Isabel Romero, un document que han revisat una quarantena d’organismes supramunicipals i han informat que el nou Pla General d’Ordenació Urbana de Manacor respecta la regulació i la legislació existent. Després de l’aprovació inicial del PGOU, el document estarà 45 dies laborables exposat al públic i es preveu que el nou Pla General es doni a conèixer en una trobada oberta amb els veïns.

Abans de l’aprovació definitiva s’hauran d’estudiar els informes emesos pels organismes supramunicipals amb competències sobre les matèries que ordena el nou Pla General i també les al·legacions que es puguin presentar.

Tanca