EL PARLAMENT EXIGIRÀ A TOTES LES EMPRESES VINCULADES AL GOVERN A PASSAR COMPTES A LA SINDICATURA, GRÀCIES A UNA INICIATIVA D'EL PI

EL PARLAMENT EXIGIRÀ A TOTES LES EMPRESES VINCULADES AL GOVERN A PASSAR COMPTES A LA SINDICATURA, GRÀCIES A UNA INICIATIVA D'EL PI

EL PARLAMENT EXIGIRÀ A TOTES LES EMPRESES VINCULADES AL GOVERN A PASSAR COMPTES A LA SINDICATURA, GRÀCIES A UNA INICIATIVA D’EL PI

Fins ara moltes entitats del sector públic no remetien la documentació exigida obstruint la tasca de fiscalització d’aquest òrgan de control. La comissió d’Hisenda i Pressuspost votà a favor, per unanimitat, d’una Proposició No de Llei del Pi que, com nova mesura de control i transparència, obligarà a fer-ho.

“Dels informes de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears es desprèn que hi ha entitats del sector públic de la CAIB, sobretot vinculades i relacionades, que no remeten la documentació que se’ls requereix.  Això fa que la seva tasca de fiscalització no sigui tant completa com seria desitjable”, amb aquestes paraules justificava el diputat Josep Melia una Proposició No de Llei del Pi, presentada i aprovada per unanimitat en comissió d’Hisenda i Pressuposts, per tal de poder controlar l’entrada i sortida de doblers de totes les entitats que depenen del Govern pels efectes que puguin tenir en el Compte de l’administració general de la CAIB.

Atesa la importància de facilitar la màxima informació possible a aquest òrgan de control dels doblers públics i vist que, fins ara, i segons la normativa vigent, la presentació dels estats consolidats no és exigible, “hem volgut respondre a una petició per a que la Sindicatura de Comptes pugui actuar amb objectivitat i transparència, tot facilitant la participació dels ciutadans en els assumptes públics”, ha afegit el diputat.

Josep Melià ha destacat la necessitat d’elaborar els estats consolidats “a efectes d’ objectivitat, transparència i participació”.

Tanca