EL PI AL CONSELL DE MALLORCA DEMANA UNA ORDENACIÓ DE SÒLS URBANS I URBANITZABLES EQUILIBRADA, VIABLE I SOSTENIBLE

EL PI AL CONSELL DE MALLORCA DEMANA UNA ORDENACIÓ DE SÒLS URBANS I URBANITZABLES EQUILIBRADA, VIABLE I SOSTENIBLE

EL PI AL CONSELL DE MALLORCA DEMANA UNA ORDENACIÓ DE SÒLS URBANS I URBANITZABLES EQUILIBRADA, VIABLE I SOSTENIBLE

  • Amb aquesta iniciativa, El Pi vol que els municipis tenguin seguretat jurídica i esmenar un problema causat pel Govern Bauzà

8 de març de 2017

El Pi presenta una iniciativa al Ple del Consell de Mallorca, que farà extensiva a tots els municipis de Mallorca, per tal de dotar de seguretat jurídica als Ajuntaments on hi ha petites zones classificades com a sòl urbà però que es troben en situació bàsica de sòl rural, és a dir, encara no han iniciat el procés de transformació urbanística, al no tenir cap servei bàsic, cosa que genera una gran confusió.

Amb aquesta iniciativa, El Pi vol donar solució a un problema creat inicialment pel Govern Bauzà quan va aprovar la Llei 7/2012 de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Es tracta de zones que, per la seva dimensió, si es considera que passen a la classificació de sòl urbanitzable, no s'arribaran a desenvolupar donada la seva escassa superfície, generant buits de discontinuïtat de la trama urbana o de finalització dels cascs urbans dels nostres municipis i, en conseqüència, generen una ordenació urbanística poc harmònica, caòtica i amb una nul·la visió de conjunt.

A més, aquesta situació es veu agreujada amb l'entrada en vigor del Decret Llei 1/2016 creant una inseguretat jurídica indesitjable que pateixen els Ajuntaments de la nostra illa. En aquest sentit, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme va concloure que seria convenient “cercar una fórmula híbrida transitòria per regular un règim específic anàleg al que altres Administracions determinen com a sòl urbà sense urbanització consolidada”.

Per això, El Pi demanarà al Ple del Consell de Mallorca que, en el termini màxim de 3 mesos, consensuï i remeti al Parlament una modificació de la normativa urbanística que acabi amb aquesta inseguretat jurídica envers aquest tema i atorgui més flexibilitat a l’hora de classificar com a urbà o urbanitzable els terrenys consolidats per l'edificació sempre que siguin terrenys que es trobin classificats com a sòl urbà, siguin àrees incloses o confrontants amb el sòl urbà consolidat per la urbanització, siguin àrees amb una superfície inferior a 30.000 metres quadrats i compleixin els límits de creixement establerts a les directrius d'ordenació territorial i als plans territorials.

Així mateix, El Pi també presentarà una moció per a la creació de la Direcció Insular de Política Lingüística i interpel·larà a la Consellera Puigserver sobre la situació als centres de menors.

Tanca