EL PI, AMB EL PETIT INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓ

EL PI, AMB EL PETIT INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓ

EL PI, AMB EL PETIT INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓ

ACONSEGUEIX PRORROGAR LES LLICÈNCIES D’OBRA A ZONES SENSE CLAVEGUERAM QUE PERMETRÀ SEGUIR DINAMITZANT UN SECTOR QUE HA VIST PERILLAR LA SEVA RECUPERACIÓ

A través d’una esmena a la Llei d’Impacte Ambiental, aprovada durant la tramitació parlamentària, aquesta iniciativa evitarà discriminacions entre propietaris i dinamitzarà, en especial, la feina de ferrers, fusters, picapedrers... Amb la transacció d’una esmena presentada per El Pi s'incorpora un nou pla d'etapes perquè els Ajuntaments i el Govern avancin en el tractament adequat de les aigües residuals.

8 de juliol de 2016

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha aconseguit, durant la tramitació de la Llei d’Impacte Ambiental al Parlament, que es puguin continuar donant llicències a sòls urbans que no disposen de clavegueram. Amb la transacció d’una esmena presentada per El Pi a aquesta llei s’ha incorporat a més un nou pla d'etapes per tal que Ajuntaments i Govern avancin en el tractament adequat de les aigües residuals.

Amb aquesta mesura es resolen possibles discriminacions entre propietaris, es podran seguir tramitant llicències en sòl urbà i se seguirà dinamitzant la feina de petits empresaris constructors com són els fusters, llanterners, ferrers... La feina a l'àmbit de la construcció bàsicament s'ha recuperat en l'execució d'habitatges unifamiliars, si no s'aprovava aquesta esmena d'El Pi aquesta lleu recuperació es podria veure trencada amb greus conseqüències per moltes petites empreses dels nostres pobles.

El Pi recorda que quinze patronals de la construcció signaren un document contra la possible paralització de les llicències on criticaren que els partits del Govern posaven en perill la recuperació econòmica d’un dels sectors que més ha patit la crisi.

Amb aquesta iniciativa, a més, es dóna una solució a les urbanitzacions que encara no disposen de xarxa de clavegueram i que veuran com s'amplia la moratòria a canvi d’adaptar-se, per etapes, a un tractament d'aigües residuals. Aquest és un problema que afecta especialment Menorca i només a Mallorca a devers 40 urbanitzacions ubicades a una trentena de municipis.

El Pla d'Etapes consistirà en que en el primer any els Ajuntaments hauran de redactar i aprovar els projectes tècnics de la xarxa de clavegueram, els dos següents anys s'hauran de pressupostar, licitar i adjudicar les obres, i finalment els dos següents anys s'hauran d'executar aquestes obres a més de les obres necessàries en relació a depuradores i estacions de bombeig. En els casos en que, per les característiques geomorfològiques de la zona no es pugui realitzar la xarxa de clavegueram, també s'estableix un pla d'etapes perquè es tramiti la preceptiva modificació del pla urbanístic d'acord amb la Disposició Addicional Vuitena de la Llei del Sòl Balear.

A més, El Pi recorda que la protecció del medi ambient i el fet que no es produeixen vessaments d'aigües brutes al subsòl es troba garantida perquè un dels requisits per poder atorgar aquestes llicències serà que es facin fosses sèptiques estanques, ecològiques i homologades, havent-se de fer a més una comunicació prèvia a la Direcció General de Recursos Hídrics.

Tanca