EL PI APROVA UNA INICIATIVA PER MILLORAR LA SITUACIÓ DEL COL·LECTIU DE DOCENTS INTERINS DE LES BALEARS

EL PI APROVA UNA INICIATIVA PER MILLORAR LA SITUACIÓ DEL COL·LECTIU DE DOCENTS INTERINS DE LES BALEARS

EL PI APROVA UNA INICIATIVA PER MILLORAR LA SITUACIÓ DEL COL·LECTIU DE DOCENTS INTERINS DE LES BALEARS

La diputada Maria Antònia Sureda ha defensat en Comissió d’Educació una Proposició No de Llei per modificar alguns aspectes de les borses d'interins com el barem de la valoració dels mèrits dels docents que encara no han estat tutoritzats, per així facilitar el seu accés a un lloc de feina.

14 d'octubre 2016

El Pi va presentar ahir una iniciativa pensada per donar veu al col·lectiu de docents interins que “han vist minvats els seus drets amb els darrers canvis que han sofert les borses d'aspirants a una plaça vacant o de substitució a l'escola pública”.

Així, la Diputada ha defensat la necessitat de modificar el barem de valoració dels mèrits de la llista d'interins no tutoritzats per tal que es tenguin més factors en compte a més de la nota de l'expedient, com ara bé la disponibilitat per anar a diferents Illes i, en cas d'empat, l'antiguitat a la llista. Així mateix, també es va aprovar que a partir dara es valorin els mèrits dels cursos de formació oficial de cada docent no tutoritzat, sense la necessitat d'haver fet trenta dies de feina a l'escola pública. “Sense aquests canvis, va assenyalar Sureda, “estam condemnant a un grup nombrós de docents a quedar-se sempre defora del sistema”.

Daltra banda, pel que fa als docents que ja han estat tutoritzats, el Parlament va instar al Govern a establir uns paràmetres per tal que es respecti la preferència i la vocació de cada interí tutoritzat en l'adjudicació de places així com a establir un nou sistema d'adjudicació pel curs 2017/2018 en forma de llista única i puntuació única, que garanteixi que els docents puguin escollir si prefereixen ESO, Batxillerat, FP, etc. i acabar finalment amb el greuge comparatiu que suposa l'assignació de places per cossos.

“El que volem”, va senyalar per acabar la diputada Maria Antònia Sureda, “és millorar les condicions dels nostres mestres i professors i facilitar que avancin positivament en les seves trajectòries professionals”.

Tanca