EL PI DEMANA QUE ELS AJUNTAMENTS QUE NO ESTIGUIN ADHERITS A L’AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA HI PUGUIN ESTAR REPRESENTATS

EL PI DEMANA QUE ELS AJUNTAMENTS QUE NO ESTIGUIN ADHERITS A L’AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA HI PUGUIN ESTAR REPRESENTATS

EL PI DEMANA QUE ELS AJUNTAMENTS QUE NO ESTIGUIN ADHERITS A L’AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA HI PUGUIN ESTAR REPRESENTATS

La formació al Consell de Mallorca vol posar de manifest que és necessari que tots els municipis de Mallorca estiguin representats a l'Agència, ja que aquesta té l'obligació de vetllar per la legalitat a tota l'illa. 

11 de desembre 2016

El passat 13 d’octubre el Ple del Consell Insular de Mallorca aprovà l’acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, publicat al BOIB núm. 138 de data 1 de novembre de 2016. En període d'al·legacions, El Pi ha decidit presentar-ne una en vers a la representativitat dels municipis de Mallorca a l'Agència de Disciplina Urbanística (ADU).

El motiu de la proposta de modificació es deu a que a El Pi entenem que en l'ADU han de poder ser-hi presents representants de municipis de tot Mallorca, no tant sols dels municipis que s'adhereixen a l'Agència –com preveu el text aprovat inicialment-, donat que aquest organisme ha de vetllar pel compliment de la legalitat a tota l'illa de Mallorca, encara que, per raons obvies, tengui un especial esment amb els municipis adherits al mateix. En aquest sentit s'expressa el propi article 2 dels Estatuts modificats, al indicar que l'ADU “té com a finalitat essencial vetllar, dins l'àmbit de l’illa de Mallorca, pel correcte exercici de les distintes competències que la legislació vigent, i en particular la Llei 2/2014, de 26 de març, d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS), i el seu Reglament general per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 66, de 30 d’abril de 2015) (RLOUSM) atribueixen al Consell de Mallorca, i de les que els municipis li puguin delegar en matèria de protecció de la legalitat urbanística, especialment en sòl rústic”.

D’aquesta manera, des de la formació de centre es demana la modificació de l'article 13 en el seu apartat 2 i canviar que la designació de representants “ha de recaure necessàriament en representants de municipis de l'illa de Mallorca que estiguin adherits a l'Agència”, per “la meitat dels designats, com a mínim, hauran de recaure en representants de municipis de l’illa de Mallorca que estiguin adherits a l'Agència, la resta de designats podran ser representants de municipis no adherits a l'Agència”.

Tanca