EL PI DEMANA QUE LES PENSIONS ESTIGUIN EXEMPTES DE L'IRPF I S'ACTUALITZIN SEGONS L'IPC

EL PI DEMANA QUE LES PENSIONS ESTIGUIN EXEMPTES DE L'IRPF I S'ACTUALITZIN SEGONS L'IPC

EL PI DEMANA QUE LES PENSIONS ESTIGUIN EXEMPTES DE L’IRPF I S’ACTUALITZIN SEGONS L’IPC

La formació ha registrat una PNL al Parlament i presentarà mocions als ajuntaments reclamant que l'Estat garanteixi la revalorització de les pensions

19 de març de 2018

El Grup Parlamentari d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS creu necessari que l'Estat modifiqui la Llei 23/2013 que fonamenta la revalorització anual de les pensions a la fi i efecte de què mai pugin, com passa ara, per sota de l'increment de l'IPC. És l'única manera de garantir que els pensionistes perdin poder adquisitiu any rere any.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari d'El Pi ha registrat una Proposició No de Llei per garantir la revalorització de les pensions i un tracte just als pensionistes. A la PNL, El Pi també demana que el Parlament insti el Govern de l'Estat a impulsar les modificacions fiscals necessàries perquè la pensió no sigui considerada renda i sigui una quantitat exempta a l'hora de calcular l'Impost de Renda de les Persones Físiques.

La PNL també planteja la possibilitat d'un pagament extraordinari a cada pensionista equivalent al poder adquisitiu que hagi pogut perdre els darrers 10 anys comparant la revalorització de la seva pensió i l'increment de l'Índex de Preus al Consum.

Aquesta iniciativa es presentarà també com a moció als ajuntaments on El Pi té representació municipal.

La Llei 23/2013 reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revalorització del sistema de pensions ha tingut, segons El Pi, conseqüències molt negatives per als pensionistes perquè va abandonar l'esquema anterior fonamentat en l'IPC, l'objectiu del qual era el manteniment del poder adquisitiu de les pensions. En l'esquema actual la situació d'ingressos i despeses de la seguretat social a mitjà termini determina la revalorització de les pensions, passant a ser la sostenibilitat financera el principal objectiu.

Els factors per al càlcul de l'índex de revalorització són actualment: els ingressos de la seguretat social, l'import de la pensió mitjana i l'evolució del nombre de pensionistes. La Llei 23/2013 estableix que el resultat de la revalorització no podrà donar lloc a un increment de les pensions inferior al 0,25%. D'acord amb aquests factors i amb la informació disponible és evident que les pensions els pròxims anys només creixeran un 0.25%. Resulta, per tant, que els darrers anys els pensionistes han anat perdent poder adquisitiu i que la previsió és que en el futur en perdran molt més si es manté el sistema vigent.

Tanca