EL PI DEMANARÀ AL PLE DEL PARLAMENT QUE ELS SECRETARIS GENERALS DEL GOVERN SIGUIN FUNCIONARIS I ANOMENATS PER 9 ANYS

EL PI DEMANARÀ AL PLE DEL PARLAMENT QUE ELS SECRETARIS GENERALS DEL GOVERN SIGUIN FUNCIONARIS I ANOMENATS PER 9 ANYS

EL PI DEMANARÀ AL PLE DEL PARLAMENT QUE ELS SECRETARIS GENERALS DEL GOVERN SIGUIN FUNCIONARIS I ANOMENATS PER 9 ANYS

  • L'objectiu de la Proposició no de llei és la millora de la gestió i la disminució de les sospites per actuacions partidistes

2 d'octubre de 2017

El Parlament de les Illes Balears debatrà demà una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari d'El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS per tal que les places de secretari general de les conselleries del Govern siguin ocupades obligatòriament per funcionaris de carrera i amb nomenament de durada no inferior als 9 anys.

De les secretaries generals depèn la gestió econòmica i de contractació de les conselleries, així com els serveis de personal i jurídic. Els seus responsables són els encarregats de gestionar el pressupost de la conselleria i la tramitació dels contractes públics. Per tant, són un òrgan clau en la garantia de la transparència, la imparcialitat i l'objectivitat en l’actuació administrativa.

Des de l'inici de la Comunitat Autònoma, l’any 1983, les secretaries generals han estat ocupades per polítics nomenats pel corresponent Govern i lògicament en sintonia amb el color polític responsable del poder executiu. La Proposició no de llei presentada per El Pi té com a objectiu l'establiment de mecanismes que assegurin més transparència, més imparcialitat i objectivitat en l’actuació dels poders públics.

Si les places de secretari general són ocupades per funcionaris de carrera i per un període mínim de 9 anys també es garanteix més professionalitat, una millora de la gestió i una optimització dels recursos humans ja formats. A més, disminuiran les possibles sospites d'actuacions partidistes.

Tanca