EL PI POLLENÇA ANUNCIA EL SEU SENTIT DE VOT PEL PLE DE DESEMBRE, EN HAVER PERDUT EL REGIDOR

EL PI POLLENÇA ANUNCIA EL SEU SENTIT DE VOT PEL PLE DE DESEMBRE, EN HAVER PERDUT EL REGIDOR

EL PI POLLENÇA ANUNCIA EL SEU SENTIT DE VOT PEL PLE DE DESEMBRE, EN HAVER PERDUT EL REGIDOR

23 de desembre de 2016

Arrel dels darrers fets polítics relacionats amb la nostra formació i donat que els nostres votants a partir d’ara es queden sense representació a l’Ajuntament després que Martí Roca comunicàs que abandonava el partit pel qual va ser votat sense renunciar a l'acta de regidor, des d’El Pi - Proposta per les Illes Pollença volem informar i donar a conèixer el nostre parer respecte als temes que es tractaran al Ple de l’Ajuntament.

2. A. Declaració si procedeix de l’any 2017 com a any Dionís Bennàssar.

És evident la importància de Dionís per a la història artística del nostre municipi. Són molts els fets que així ho corroboren, com per exemple, que l’any 1981 fou anomenat Fill Il·lustre de la vila. Per tant, també consideram oportú que es facin activitats perquè puguem commemorar el 50è aniversari de la seva mort. Per lo que hauríem votat a favor.

3. Aprovació inicial, si procedeix, del projecte d’obres “Peatonalització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença". 

Des d’El Pi consideram que la millora de la primera línia del Port de Pollença sempre és un fet positiu. És una obra necessària que ja fa temps que la tenim pendent i, per això, aplaudim que per fi es pugui dur endavant i s'acabi. Per lo que estam a favor de l’aprovació.

4. Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença en matèria de carreteres.

Consideram positiu i necessari tant l’aprovació inicial com el conveni que s’ha aconseguit amb el Consell, encara que hagi arribat més tard del que a tots ens hagués agradat. Per lo que haguéssim votat a favor.

5. Aprovació, si procedeix, de l’inici del procediment de revisió en via administrativa d’acte nul en matèria tributària.

Aquest punt fa referència a que, quan es va comprar el Capitol, el Batle anterior acordà amb la propietat que el pagament de la plusvàlua aniria a càrrec del comprador, és a dir, l'Ajuntament. Aquest acord es ratificà en Junta de Govern. Si bé és veritat que els nostres regidors hi votaren a favor, en aquell moment no vam ser conscients del nostre error. Vist  l'informe realitzat pels tècnics de l'Ajuntament, a on es diu que la condonació de la plusvàlua és nul·la de ple dret, estam a favor de l'aprovació d’aquest punt.

6. Aprovació, si procedeix, de la substitució de consulta pública prevista a l'article 133 de la Llei 38/2015, d’1 d’octubre, del Procediment  Administratiu Com de les Administracions Públiques amb caràcter previ a la modificació del Reglament de la participació ciutadana.

Vist l'informe fet per Secretaria i les conclusions exposades, i tenint en compte que El Pi considera positiu que la població pugui participar activament en el dia a dia de la institució, estam a favor de la seva aprovació.

Tanca