EL PI PRESENTARÀ MOCIONS ALS AJUNTAMENTS PERQUÈ ES PUGUIN AMPLIAR HABITATGES LEGALS A PARCEL·LES INFERIORS ALS 14.000 METRES QUADRATS

EL PI PRESENTARÀ MOCIONS ALS AJUNTAMENTS PERQUÈ ES PUGUIN AMPLIAR HABITATGES LEGALS A PARCEL·LES INFERIORS ALS 14.000 METRES QUADRATS

EL PI PRESENTARÀ MOCIONS ALS AJUNTAMENTS PERQUÈ ES PUGUIN AMPLIAR HABITATGES LEGALS A PARCEL·LES INFERIORS ALS 14.000 METRES QUADRATS

Segons El Pi, l'actual normativa perjudica molts petits propietaris

24 de gener de 2018

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS presentarà mocions municipals a favor d'un canvi en la normativa que permeti ampliar habitatges legals en sòl rústic en parcel·les inferiors a 14.000 m².

La moció, que es presentarà als ajuntaments a on El Pi té representació municipal, rebutja la modificació feta, per la recentment aprovada Llei d'Urbanisme, a la Llei de sòl rústic del 1997, que prohibeix ampliar els habitatges unifamiliars construïts legalment en parcel·les de sòl rústic inferiors a 14.000 m².

La moció instarà el Govern i el Parlament de les Illes Balears a impulsar reformes legals per a establir un règim legal nou que permeti aquestes ampliacions en habitatges legals sempre que es respectin tots els paràmetres urbanístics vigents en el moment de la sol·licitud de l'ampliació i sempre que no superi els 250 m² o el límit del 50% de la superfície ja construïda en el moment en què la parcel·la va quedar per davall dels 14.000 m² mínims exigibles per construir (fins a un màxim de 450 m²).

El Pi considera que amb la Llei d'Urbanisme nova s'ha passat d'un règim jurídic que permetia fer ampliacions dels habitatges legals a sòl rústic a un altre règim que prohibeix qualsevol tipus d'ampliació als que es troben en parcel·les inferiors a 14.000 m². A més, la prohibició s'ha implantat sense establir un règim transitori específic que evités que les sol·licituds ja presentades abans de l'aprovació, de la Llei d'Urbanisme, es veiessin afectades pel canvi legal.

Aquesta prohibició no té justificació territorial, ni econòmica, ni social, sinó que és una decisió que perjudica molts petits propietaris d'una forma injusta i desproporcionada.

Tanca