EL PI RECLAMA UNA MODIFICACIÓ URGENT DE LA LLEI DE FINANÇAMENT DE CONSELLS INSULARS

EL PI RECLAMA UNA MODIFICACIÓ URGENT DE LA LLEI DE FINANÇAMENT DE CONSELLS INSULARS

EL PI RECLAMA UNA MODIFICACIÓ URGENT DE LA LLEI DE FINANÇAMENT DE CONSELLS INSULARS

El Portaveu, Antoni Pastor, ha dit que “podem tenir un model però sense un bon finançament no el podem aplicar i no s'entén com aquest Govern hi vota en contra”.

28 de juliol de 2016

El Pi - Proposta per les Illes Balears ha demanat al Ple del Consell de Mallorca la modificació urgent de la Llei de Finançament dels Consells Insulars. Pastor ha explicat que “tal i com explica l’actual Llei de Finançament dels Consells Insulars en la seva exposició de motius, d'acord amb l'article 137.1 del nostre text estatutari, les hisendes dels Consells Insulars es regeixen pels principis d'autonomia financera, suficiència de recursos, equitat i responsabilitat fiscal”. Així mateix, l'article 138.1 següent disposa que mitjançant una llei del Parlament s’ha de regular el règim de finançament dels Consells Insulars, fonamentat en els principis de suficiència financera, solidaritat i cooperació, que no pot suposar en cap cas una disminució dels recursos ja obtinguts i que ha d’establir els mecanismes de participació en les millores de finançament de la Comunitat Autònoma en proporció a les competències pròpies, transferides o delegades. Aquesta garantia de mínims, com també la de la participació dels Consells Insulars en l'evolució dels recursos de l'Administració de la Comunitat Autònoma, es reitera en la disposició addicional cinquena de l’Estatut, d'acord amb la qual el finançament dels Consells Insulars i la seva revisió es regeixen pel que estableix la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars, o per la norma que la substitueixi, és a dir, la llei 3/2014 de finançament definitiu dels Consells Insulars.

Pastor ha destacat que, “des d’El Pi - Proposta per les Illes Balears som ben conscients de la complexitat derivada de l’actual Llei de Finançament dels Consells Insulars i de l'esforç de definició de conceptes que va suposar la seva nova redacció. Així mateix, també consideram que la nova creació del fons de convergència és una novetat a preservar. Però si realment creiem en el Consell de Mallorca, si realment consideram que és i ha de ser el vertader Govern de la nostra illa, aquesta Llei no és suficientment ambiciosa, necessitam una Llei millor, una Llei que respongui a les necessitats d’un vertader Govern, perquè és en el marc legal on s'assenten les bases de la futura actuació d’una Administració que ha d'exercir com a vertader Govern, amb autonomia i el rigor d’una Administració solvent”.

Tanca