EL PI URGEIX EL GOVERN A REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC I A RECOLLIR ELS ACORDS PARLAMENTARIS, “FEIM TARD”

EL PI URGEIX EL GOVERN A REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC I A RECOLLIR ELS ACORDS PARLAMENTARIS, “FEIM TARD”

EL PI URGEIX EL GOVERN A REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC I A RECOLLIR ELS ACORDS PARLAMENTARIS, “FEIM TARD”

Davant l'anunci que l’Executiu presentarà el Projecte de Llei per a la Regulació del Lloguer Vacacional en 15 dies, la formació reclama de nou diàleg i consens. A El Pi no se l'ha convidat a participar en la redacció d’un projecte tan important tot i que va ser l'impulsor de l'esmena que obliga al Govern a la regulació i ha impulsat a més diferents acords parlamentaris en la matèria.

6 de setembre de 2016

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS aposta per una regulació del lloguer vacacional que garanteixi la qualitat del turisme; que permeti el legal funcionament del lloguer que ja existeix i que compleix certs paràmetres de qualitat; i que, posteriorment, s'estipuli que el seu creixement quedi subjecte a un intercanvi de places.

La formació, que reuní anit l’Executiva de Mallorca, recorda que sempre ha apostat per la regulació del lloguer turístic de qualitat perquè socialitza els beneficis del turisme i dinamitza l’oferta complementària tant en comerç com en retauració. Des que començà la legislatura, ara fa un any, la regulació del lloguer turísitc ha estat una de les principals preocupacions i ocupacions d’El Pi. La formació recorda que s’han incomplit els terminis legals i que s’està actuant, una vegada més, sense participació, consens i diàleg, no només dels grups parlamentaris, com el sotasignant, sinó dels propis interessats.

El Pi recorda a més que va ser una esmena d’El Pi a la Llei de l’Impost sobre Estades Turístiques que obligava a regular el lloguer turístic per mandat legal abans del passat 22 d’agost, quan acabava el termini de sis mesos aprovat per la cambra parlamentària. La formació recorda a més que el 2 de març de 2016 a instàncies d'El Pi es va aprovar una Proposició No de Llei en que es va acordar:

1. Que el lloguer de temporada turístic estigui subjecte a un control administratiu a través de la realització d'una comunicació prèvia davant la Conselleria de Turisme.

2. Que els habitatges tinguin una antiguitat mínima de cinc anys com a criteri per evitar un excés d'oferta i impacte territorial innecessari.

3. Que s'estableixi una taula de places màximes en funció de les habitacions o de la superfície de l'habitatge per evitar la massificació.

4. Que s'estableixi un sistema de qualitat del producte amb un Pla de modernització temporalitzat. Així mateix s'establiran diferents categories d'habitatge a efectes de mesurar la qualitat.

5. Que els Ajuntaments via el procediment de delimitació d'unitats de transformació urbanística puguin definir àmbits territorials on no es pugui realitzar aquest lloguer turístic perquè existeixi una saturació, per raons de política d'habitatge o d’altra raó justificada.

6. Que es prevegin altres mesures adients per evitar la massificació i les molèsties als vei?nats dels habitatges que siguin objecte de lloguer turístic.

A més, El Pi té presentada des de juny una iniciativa parlamentària a la Comissió de Turisme perquè el lloguer turístic se subjecti al principi de l'intercanvi de places i es creï una bossa específica de places un pic s’hagi donat d’alta l'oferta existent que compleixi uns criteris de qualitat.

Així en coherència amb tot el que s’ha assenyalat, El Pi considera que la nova regulació que el Govern està redactant hauria de comptar amb:

  • Consens. Aconseguir, o com a mínim cercar, un consens amb els agents econòmics i els grups parlamentaris, especialment El Pi com a impulsor de multitud d'iniciatives al respecte.
  • Qualitat. Aconseguir una normativa que possibiliti el lloguer vacacional a pisos ja construïts sempre que es garanteixin uns mínims de qualitat. El Pi considera que aquests mínims seran bàsicament els mateixos que els exigits als habitatges que realitzen estades turístiques (Annex VI del Decret 20/2015 pel que s'aprova el Reglament de la Llei del Turisme).
  • Intercanvi i autonomia local. Aconseguir una normativa que un pic donades d'altes les places existents estableixi el principi de l'intercanvi de places com a mecanisme que garanteix que no hi hagi saturació turística i que els Ajuntaments a través dels instruments urbanístics defineixin de manera àgils els àmbits on es podrà realitzar lloguer turístic i els àmbits on es podrà fer ja que són zones per a residents i per fer política d'habitatge.
  • Minimitzar molèsties als veïnats. Arbitrar un sistema perquè les comunitats de propietàries que per una majoria qualificada així ho decideixin puguin excloure un edifici de la realització d’oferta de lloguer turístic.

Així, El Pi considera que existeix prou informació per procedir de forma immediata a la regulació del lloguer turístic i no entén perquè el Govern ajorna una obligació legal, un compromís electoral i una responsabilitat ineludible.

Tanca