EL PI VOL ELIMINAR LES AUTORITZACIONS EN OBRES MENORS O DE REFORMA A ZONES INUNDABLES PER AGILITAR-NE ELS TRÀMITS

EL PI VOL ELIMINAR LES AUTORITZACIONS EN OBRES MENORS O DE REFORMA A ZONES INUNDABLES PER AGILITAR-NE ELS TRÀMITS

EL PI VOL ELIMINAR LES AUTORITZACIONS EN OBRES MENORS O DE REFORMA A ZONES INUNDABLES PER AGILITAR-NE ELS TRÀMITS

La formació registra una Proposició No de Llei a debatre dins la Comissió Parlamentària de Medi Ambient per tal que es modifiqui el Pla Hidrològic pel que fa a les llicències d’obra en edificacions fetes a zones inundables o potencialment inundables per considerar que és un procediment innecessari que no afecta al bé jurídic. A més, El Pi insta a un canvi en la Llei per tal que els Ajuntaments o associacions també puguin promoure estudis d'inundabilitat.

 1 d’agost de 2016

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha registrat una Proposició No de Llei a debatre en el sí de la Comissió Parlamentària de Medi Ambient per a la modificació del Pla Hidrològic de les Illes Balears -en la secció segona del Capítol VII del Títol VI dedicada a les actuacions a les zones inundables i a les zones potencialment inundables-.

La iniciativa pretén agilitar la burocràcia i proposa que les obres menors i de reforma en edificacions implantades en zones inundables -o potencialment inundables- no requereixin d'autorització prèvia de l'Administració hidràulica. El Pi especifica a la iniciativa que, evidentment, qualsevol actuació de nova edificació, així com possibles ampliacions han d’estar subjectes en aquesta autorització, ja que poden afectar a la zona inundable. Ara bé, “no té cap sentit que les petites reformes també ho facin ja que el bé jurídic protegit no queda afectat en cap cas”.

A més a més, la formació vol instar al Govern Balear a aprovar els canvis normatius necessaris dins el Pla Hidrològic per tal que tant Ajuntaments afectats, com associacions legalment constituïdes, puguin promoure els estudis d'inundabilitat per zones o subzones. El Pi recorda que l'exigència d’un estudi d'inundabilitat a cada actuació que s’ha d'autoritzar, endarrereix les tramitacions administratives i incrementa de forma notable els costs econòmics.

Tanca