EL PI VOL EVITAR LA DUPLICITAT DE TRÀMITS EN L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES PER PART DELS AJUNTAMENTS

EL PI VOL EVITAR LA DUPLICITAT DE TRÀMITS EN L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES PER PART DELS AJUNTAMENTS

EL PI VOL EVITAR LA DUPLICITAT DE TRÀMITS EN L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES PER PART DELS AJUNTAMENTS

La formació ha registrat una iniciativa parlamentària per tal d’instar al Govern de l’Estat a modificar la normativa de servituds aeronàutiques per agilitar tràmits administratius. De forma que, les llicències que ja han obtingut el vist-i-plau de l'òrgan aeronàutic competent no requereixen després d’una resolució o informe favorable del mateix òrgan, com ara mateix passa.

15 d’agost de 2016

El Pi demana instar al Govern de l’Estat a modificar la normativa per tal que si el Pla Urbanístic d’un Ajuntament ja ha obtingut el el vist-i-plau de l'òrgan aeronàutic competent per donar una llicència d’obra, no requereixin d’una segona resolució o informe favorable d’aquest mateix òrgan a l’hora de fer ‘execució. La formació recull una de les principals reivindicacions dels Ajuntaments en matèria urbanística que passa per una major agilitat i eficàcia.

El Pi explica a la iniciativa que el Decret 585/1972 de Servituds Aeronàutiques modificat i actualitzat pel Real Decret 297/2013 estableix, entre d’altres coses, la necessitat que l'autoritat aeronàutica emeti informes o resolucions favorables perquè es puguin aprovar plans urbanístics i llicències urbanístiques. Això implica que, per poder atorgar llicències d’obra, els Ajuntaments de les Illes Balears han de demanar un informe a l'òrgan aeronàutic competent, normalment l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Una vegada passat aquest tràmit, i l'Administració competent en matèria aeronàutica aprova les previsions del Pla Urbanístic no té sentit demanar un nou informe reiteratiu quan les obres estan a punt d'executar-se. El Pi ho titlla de duplicitat administrativa i en demana la simplificació atès que les Administracions públiques han de regir el seu funcionament d'acord amb els principis d'eficàcia.

Tanca