EL PLE DEL PARLAMENT DEBATRÀ UNA PROPOSICIÓ DE LLEI PRESENTADA PER EL PI PER A LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA

EL PLE DEL PARLAMENT DEBATRÀ UNA PROPOSICIÓ DE LLEI PRESENTADA PER EL PI PER A LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA

EL PLE DEL PARLAMENT DEBATRÀ UNA PROPOSICIÓ DE LLEI PRESENTADA PER EL PI PER A LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA

  • Aquesta iniciativa defineix els col·lectius considerats vulnerables i especialment vulnerables, a més d'establir ajudes econòmiques i mesures per evitar els talls de subministrament

27 de febrer de 2017

El Ple del Parlament debatrà demà, dimarts, la Proposició de Llei presentada pel Grup Parlamentari d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES per a la reducció de la pobresa energètica a les Illes Balears. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que el Govern adopti mesures per pal·liar i reduir la pobresa energètica en els habitatges en situació de vulnerabilitat de la Comunitat Autònoma.

Malgrat existeix una normativa europea que estableix que les Administracions han de garantir un subministrament mínim per preservar la dignitat humana en situacions vulnerables és necessari un marc legal autonòmic.

Amb aquesta Llei, es considera en situació de vulnerabilitat les persones o unitats de convivència amb ingressos totals superiors a una vegada l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) o iguals o inferiors a 2 vegades l'IPREM en còmput anual. Enguany aquesta forquilla es situa entre els 532 i els 1065 € mensuals. Fins als 1.331 € mensuals (2,5 IPREM) si es tracta d'una família nombrosa, amb menors a càrrec, amb una víctimes de violència de gènere, afectats per desnonaments o amb una discapacitat igual o superior al 33%, entre d’altres situacions.

Es considera en situació d'especial vulnerabilitat les persones o unitats de convivència amb ingressos iguals o inferiors a una vegada l'IPREM en còmput anual. És a dir, inferiors als 532 € mensual. Fins als 798 € (1,5 IPREM) en els supòsits especials abans esmentats.

La Proposició de Llei estableix ajudes de fins al 100% del cost de la factura de la llum i el gas per al col·lectiu considerat en situació d'especial vulnerabilitat i d'entre el 50 i el 75% per al considerat en situació de vulnerabilitat. El percentatge de l'ajuda dependrà de la situació i dels membres de la unitat de convivència.

Per evitar la suspensió del subministrament energètic es contempla que els Serveis Socials que detectin casos de vulnerabilitat els posaran en coneixement del subministrador. En cap cas es podrà tallar el subministrament energètic si l'empresa no ha posat en coneixement de l’Ajuntament corresponent l'impagament amb una antelació mínima de 20 dies.

Si les persones o unitats familiars tenen en tramitació la situació de vulnerabilitat o d'especial vulnerabilitat, l'empresa subministradora no podrà suspendre el subministrament mentre es gestionen les ajudes.

Aquesta Llei també inclou l'obligació per part del Govern de les Illes Balears d'elaborar un Pla de mesures d'eficiència energètica, en el qual es prioritzin les actuacions en habitatges en situacions de vulnerabilitat.

Tanca