EL PSIB-PSOE, MÉS i El PI DE MARIA DE LA SALUT EXIGEIXEN A L'EQUIP DE GOVERN QUE DEMANI AL CONSELL DE MALLORCA ASSESSORAMENT EN MATÈRIA URBANÍSTICA

EL PSIB-PSOE, MÉS i El PI DE MARIA DE LA SALUT EXIGEIXEN A L'EQUIP DE GOVERN QUE DEMANI AL CONSELL DE MALLORCA ASSESSORAMENT EN MATÈRIA URBANÍSTICA

EL PSIB-PSOE, MÉS i El PI DE MARIA DE LA SALUT EXIGEIXEN A L’EQUIP DE GOVERN QUE DEMANI AL CONSELL DE MALLORCA ASSESSORAMENT EN MATÈRIA URBANÍSTICA

Els tres grups presenten una moció per tal que sigui el Consell de Mallorca el que doni una solució als dos convenis urbanístics signats pel Batle amb particulars.

18 d'abril 2016

Els grups de l’oposició de l’Ajuntament de Maria de la Salut (Socialistes, MÉS i El Pi), arrel de la denegació de les normes subsidiàries per part del Consell de Mallorca el passat 18 de març, presentaran una moció per tal que sigui el mateix Consell de Mallorca qui doni un assessorament en vers a cercar una solución viable als dos convenis urbanístics signats pel batle amb particulars les passades legislatures.

De fet, la denegació de la Revisió de les NNSS aboca al incompliment d’aquests dos convenis aprovats i signats per l’Ajuntament, amb conseqüències i responsabilitats que en aquests moments son una incògnita pel Consistori i pel poble de Maria de la Salut.

És per aquest motiu, que la moció sol·licita al Departament de Desenvolupament Local del CIM que els seus serveis jurídics o els del Departament de Territori i Urbanisme, segons considerin adient, emetin informe en relació als dos convenis esmentats, prèvia entrega dels mateixos i del corresponent expedient administratiu, amb els informes obrants al respecte, fent esment principals als següents punts:

1.- La possibilitat, si escau, de procedir a la declaració de lesivitat o resolució dels convenis, donat el seu contingut.

2.- La possibilitat de què, davant la resolució, s’hagi o no d’indemnitzar als propietaris dels terrenys objecte dels convenis esmentats, així com la possibilitat d’oposició i defensa davant les possibles reclamacions.

3.- En el supòsit que s’hagin d’establir indemnitzacions: ens explicitin el procediment a seguir i, en la mesura del que sigui possible, la quantitat indemnizatòria aproximada.

Cal recordar que les tres formacions ja han explicat que l’Ajuntament va presentar una proposta de normes per donar cabuda a aquests dos convenis. Un d’ells fou per aedificar l’escola municipal a canvi d’una zona residencial que inclou una indemnització de 900.000 euros als propietaris dels terrenys en cas que no es pugués requalificar sol, i l’altre  conveni es firmà per a construir un polígon industrial que el CIM considera inadequate I que també inclou una indemnització, sense establir quantia.

Des de l’oposició creuen que “és el moment de solventar aquesta qüestió i que el poble sàpiga què signa el batle i si estam hipotecats per la seva gestió d’aquests convenis o no”, per això, davant la caparrudesa del Batle, demanen un assessorament extern i objectiu per part dels serveis jurídics del CIM.

Tanca