Skip to content

Què volem?


EL Pi - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, aposta d'una manera clara i sense matisos per la defensa de les nostres senyes d'identitat i d’un model d'integració social que es fonamenti en:

  • Aconseguir el màxim desenvolupament de les quotes d’autogovern i el progrés social, econòmic, polític i cultural de les Illes Balears integrats dins d’un estat plurinacional. Defensem un model d’Estat espanyol obert, amb una profunda descentralització, descentralització tant en l’àmbit de la despesa pública com en l’àmbit de la capacitat fiscal i de decisió política.
  • Reclamam per a Balears, un nou sistema de finançament, que, a curt termini, passa pel principi d'ordinalitat; convençuts que el més adient seria el model del Concert Econòmic que gaudeixen els pobles basc i navarrès i un model de relació política amb Europa com el que disposen, per exemple, estats com Bèlgica.
  • La defensa d’un règim econòmic i fiscal especial que de bon de veres, que compensi la insularitat i ens permeti ser competitius en sectors estratègics com l'agricultura o la indústria. Son necessàries unes inversions de l'Estat que no es converteixin en un instrument per acabar de discriminar els ciutadans de Balears.
  • La reivindicació davant Espanya i també la Unió Europea del reconeixement del fet insular- dels seus costos- i reclamem els mecanismes per a compensar-los, així com rebaixes fiscals harmonitzades dins del conjunt del continent, amb transposició immediata en les legislacions estatals.
  • Defensar la necessitat de construir Europa. Un projecte col·lectiu, una veritable democràcia amb un funcionament i una estructura que els ciutadans puguin arribar a entendre i fer-se seva, amb reforçament i democratització de totes les estructures de caràcter participatiu.
  • Prioritzar la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears com a principal referent de la nostra identitat diferenciada, garantint el seu ús per part de les institucions com a llengua vehicular i la seva promoció en tots els àmbits.
  • Prioritzar el caràcter balear del nostre projecte, des del respecte absolut a les singularitats de les diferents illes, des de la defensa d’una estructura forta de govern insular a través dels Consells, com a vertaders governs de cada illa.
  • Impulsar l’equilibri i la sostenibilitat dins un territori limitat sotmès a una gran pressió humana.
  • Reiteram el nostre compromís permanent per la igualtat i contra la violència de gènere i ens mostrarem sempre a favor de totes les mesures que suposin un avenç en l'eliminació de les violències masclistes, garantint l'estricte compliment del pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.